Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
STANOWISKO CMWP SDP w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego
2017-12-05

3 listopada 2017 r. w odpowiedzi na zaproszenie min. Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu ustawy o jawności życia publicznego CMWP SDP przesłało swoje stanowisko w sprawie w/w projektu . Oto ono : STANOWISKO CMWP SDP w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego Ogólny kierunek zmian oceniamy pozytywnie, aczkolwiek niektóre projektowane uregulowania wymagają pewnych korekt. 1. Uwagi dotyczące przepisów o dostępie do informacji publicznej Art. 7 projektu stanowi, że informacja publiczna podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek ten należy rozumieć w kontekście art. 11 ust. 3 projektu, zgodnie z którym dotyczy on ?informacji publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5?. CMWP SDP z zasady opowiada się za jawnością i transparentnością w sprawach publicznych, jednak wykonanie cyt. przepisu może się wiązać z obowiązkiem publikowania znacznej liczby dokumentów pomimo braku realnego zapotrzebowania. Przykładowo, dotyczy to ?dokumentacji przebiegu i efektów kontroli?, ?wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających?, ?treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej?. Publikowanie takich danych w BIP mimo braku wniosku interesariuszy wydaje się nieco zbyt daleko idące. Natomiast jest zasadne, aby te kategorie dokumentów były udostępniane na wniosek. W myśl art. 8 ust. 2 projektu, ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej nie dotyczy: ?umów cywilnoprawnych zawieranych przez organy władzy publicznej oraz wykonywania tych umów?. Zapis ten jest zbyt ogólny. Nie wiadomo, w jakim zakresie przedmiotowe umowy powinny być udostępnione (np. czy i jakie dane osobowe należy usunąć). Przepis ten wymaga doprecyzowania, bowiem w przypadku jego przyjęcia nie będzie jasne, które dokumenty podlegają udostępnieniu, a które ? ochronie prawnej. Art. 9 projektu nakłada obowiązek prowadzenia rejestru umów. Obowiązek ten został zakreślony bardzo szeroko, gdyż: 1) obejmuje konieczność prowadzenia bazy danych dostępnej w BIP, umożliwiającej przeszukiwanie oraz sortowanie informacji w nim zawartych; 2) nie przewidziano żadnych ograniczeń czasowych ani kwotowych (obowiązkowi ujęcia w ewidencji podlegają także umowy opiewające na drobne kwoty lub trwające przez bardzo krótki czas). Nieprowadzenie rejestru obłożone jest sankcjami. W tej sytuacji postulujemy wprowadzenie minimalnego progu kwotowego (wraz ze sposobem jego obliczania), którego przekroczenie wymagałoby ujęcie umowy w rejestrze. Projektowany art. 20 przewiduje możliwość pobrania opłaty, jeżeli ?podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w sposób lub formę wskazaną we wniosku?. Zapis ten rodzi obawy o wyznaczanie opłat w celu utrudnienia dostępu do informacji publicznej. Możliwość taka powinna zostać uzależniona nie od ?dodatkowych? kosztów (zapis niejasny, nieprecyzyjny), ale od skonkretyzowanych wydatków ponad koszty normalnie przyjęte w działalności organu (np. w razie poniesienia pow. 50 zł kosztów od wniosku). Z art. 23 projektu wynika, że kolegialne organy publiczne wymienione w tym przepisie utrwalają przebieg swoich obrad za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Przy czym organy te ?sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady?. Zapis ten jest niekonsekwencją, bowiem wynika z niego, że w przypadku sporządzenia i udostępnienia protokołu lub stenogramu organ nie będzie już obowiązany do udostępnienia materiału audiowizualnego lub teleinformatycznego rejestrującego w pełni te obrady, mimo że materiał ten został utworzony. Takie rozwiązanie jest błędne, bowiem: (1) skoro materiał fizycznie istnieje, brak przesłanek przemawiających za odmową jego udostępnienia; (2) prawo do odmowy może zachęcać do zastępowania materiału cyfrowego protokołem lub stenogramem pomijającym niektóre elementy - tym samym do faktycznego ?cenzurowania? obiegu informacji przez organy administracji. Byłoby to wbrew intencjom ustawodawcy w zakresie transparentności działań władzy publicznej. 2. Uwagi dotyczące przepisów ws. zasady jawności w procesie stanowienia prawa Wykazy pracy legislacyjnych, o których mowa w art. 25 ustawy, powinny zawierać podstawowe informacje o wyniku i przebiegu konsultacji społecznych tzn. z jakimi podmiotami przeprowadzono konsultacje; stanowiska wyrażone przez poszczególne podmioty; wynik konsultacji (w postaci korekty projektu lub odmowy takiej korekty). 3. Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym Zgodnie z projektem, do obowiązków pracodawców ma należeć umieszczanie w umowach klauzul, stanowiących iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych. Proponujemy modyfikację projektu w tym zakresie, bowiem umieszczanie takich zapisów w każdej umowie o pracę jest niecelowe. Tego rodzaju zapis powinien być umieszczony w stosownej procedurze antykorupcyjnej lub kodeksie etycznym.
aktualności cmwp
2018-02-08
Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP konferencji na temat własności mediów w Polsce. Nie ma w Polsce jednolitej, opracowanej profesjonalnie publikacji (czy raczej rejestru), która odpowiadałoby na to proste pytanie badawcze ?\
cmwp
2018-02-02
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża protest przeciwko orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na podstawie którego red. Paweł Lisicki i red. Piotr Kubiak, autorzy artykułów na temat tzw. afery sopockiej mają zapłacić blisko 200 tysięcy zł za naruszenie w publikacji dóbr osobistych prezydenta Sopotu.
cmwp
2018-01-30
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN ? Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Nowelizacja ta ma na celu ochronę dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej i jest realizacją w praktyce prawa państwa polskiego do obrony prawdy historycznej.
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik