Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

  Ostatnie wystąpienie Rady Konsultacyjnej CMWP
cmwp
Petycja Rady Konsultacyjnej CMWP o prawo do informacji i odpowiedź Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2006-02-21

Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji


PETYCJA O PRAWO DO INFORMACJI


Stosowanie do postanowień art. 213 ust. 1 i art. 63 Konstytucji RP oraz art. 221 § 1 i
3 w zw. z art. 227 i 241 kpa i art. 4 w zw. z art. 3 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po ocenie przypadków naruszeń prawa do informacji -m.in. faktu, iż do zrelacjonowania aktu politycznego (podpisanie tzw. paktu stabilizacyjnego), który odbył na terenie Sejmu RP, organizatorzy dopuoecili tylko wybrane przez siebie media -dokonanej na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w dniu 14 lutego 2006 r. zwracamy się niniejszym ze skargą na bezczynnooeć Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i jednoczeoenie z wnioskiem o zajęcie stanowiska i stosowne wystąpienia w sprawie naruszeń prawa do informacji.

Uzasadnienie
Przypadki, gdy szefowie klubów w Sejmie RP, członkowie Konwentu Seniorów, Prezydium Sejmu, Marszałek, a także funkcjonariusze Kancelarii Sejmu RP reglamentują informację ze względu na jej odbiorcę, utrzymują informację w poufnooeci pomimo, iż nie jest ona objęta tajemnicą państwową lub służbową, są ilustracją nieprzestrzegania zasad państwa prawnego, transparentnooeci funkcjonowania władz publicznych i naruszeń prawa do informacji publicznej. Z uwagi na tę sytuację widzimy potrzebę tego wystąpienia w interesie publicznym. Skargę składamy na brak stanowiska ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji m.in. co do przypadków nie ujawniania treoeci tzw. paktu stabilizacyjnego, okolicznooeci jego podpisania i innych sytuacji nie respektowania przez organy władzy publicznej oraz partie polityczne prawa do niezwłocznego otrzymywania przez społeczeństwo aktualnej informacji publicznej.
Ukrywanie treści porozumień pomiędzy klubami parlamentarnymi, treoeci założeń aktów prawnych, które mają być wprowadzane np. dotyczących projektowanego Narodowego Centrum Monitoringu Mediów jak i udostępnianie tych informacji wybranym dziennikarzom lub mediom co miało miejsce przykładowo w przypadku podpisania i treoeci paktu stabilizacyjnego czy kandydatów do władz, stanowi niedopuszczalną reglamentację informacji.
Skarga odnosi się do braku reakcji KRRiT na tego typu przypadki, a art. 213 ust. 1 Konstytucji jest tu wystarczającą podstawą takiego obowiązku. Jednoczeoenie wnosimy o zajęcie stosownego stanowiska wobec przypadków reglamentacji informacji i podjęcie działań niezbędnych dla respektowania prawa do informacji i uczciwej konkurencji na rynku mediów. Wnioskujemy aby KRRiT wystąpiła do Marszałka Sejmu, szefów klubów parlamentarnych Prezesa Rady Ministrów o przestrzeganie zasady jawnooeci życia politycznego i dostępnooeci informacji publicznej.
Wobec braku innych organów umocowanych w Konstytucji lub ustawach, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właoeciwym i jedynym w kraju, który zgodnie z art. 213 ust. 1 Konstytucji stoi na straży prawa do informacji, tak jak i wolnooeci słowa (w mediach elektronicznych). To są właoeciwe zadania Konstytucyjne KRRiT, a nie tylko ustawowe, w zakresie reglamentacji i zarządzania mediami. Zgodnie z art. 61 Konstytucji oraz art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej obywatele mają prawo do uzyskania niezwłocznie, aktualnej informacji publicznej, ado jej udzielania według art. 4 tej ustawy są zobowiązane tak wszelkie władze publiczne, jak i partie polityczne.
Mając na uwadze właoeciwooeć rzeczową, jak i charakter naruszeń interesów obywateli oczekujemy, iż właoeciwy państwowy organ stojący na straży prawa do informacji wywiąże się ze swego obowiązku, tj. dokona oceny i wypowie się w sprawie ograniczania przepływu informacji publicznej, jak i jej reglamentowania wobec niektórych podmiotów.
Oczekujemy na odpowiedź, także publiczną, ze względu na interes publiczny wystąpienia, stosownie do art. 237 § 1 i 238 § 1 oraz 244 w zw. z art. 249 kpa.

RADA
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Michał Kulesza
Ireneusz Krzemiński
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Jan Stefanowicz
Henryk Wujec

więcej

powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik